صفحه اصلیدوره های آموزشیدوره های تخصصی آزاددوره های مدیریت و مهندسی صنایع
تعداد عنوان تاریخ انتشار
1 ایمنی، بهداشت و محیط زیست (ایمنی صنعتی) HSE 11 فروردين 1393
2 مدیریت و کنترل پروژه (به کمک نرم افزار MSP) 11 فروردين 1393
3 کنترل کیفیت آماری 11 فروردين 1393
4 دوره مدیریت حرفه ای زنجیره تامین 11 فروردين 1393
5 سیستم ها و روش ها 12 فروردين 1393
6 آشنایی با نظام های سنجش و بهبود بهره وری 17 فروردين 1393
7 اصول و فنون مذاکره 17 فروردين 1393
8 مدیریت بحران 17 فروردين 1393
9 مدیریت ارتباط با مشتری 17 فروردين 1393
10 مدیریت منابع انسانی 17 فروردين 1393
11 ارزیابی عملکرد کارکنان 17 فروردين 1393
12 برنامه ریزی، مدیریت و تفکر استراتژیک 17 فروردين 1393
13 سازماندهی 17 فروردين 1393
14 آشنایی با مدیریت دانش 17 فروردين 1393
15 مدیریت استرس 17 فروردين 1393
16 رویکردها و مدل های تصمیم سازی و تصمیم گیری 17 فروردين 1393
17 ارزیابی کار و زمان 17 فروردين 1393
18 مهندسی ارزش 17 فروردين 1393
19 اصول نظارت و کنترل در مدیریت 17 فروردين 1393
20 تحول در نظام اداری 17 فروردين 1393

صفحه 1 از 2

بازگشت به بالا