صفحه اصلیاخباردوره قانون کار در شرکت سیمان بهبهان برگزار شد

دوره قانون کار در شرکت سیمان بهبهان برگزار شد

دوره آشنایی با قانون کار در تاریخ 17 و 18 شهریور ماه با حضور مدرس برجسته کشور استاد عبدالهی در محل اداره آموزش شرکت سیمان بهبهان برگزار گردید.

به گزارش کارشناس دوره های سازمانی موسسه، این دوره دو روزه که با هدف آشنایی پرسنل با قوانین و مقررات حاکم بر قانون کار و تأمین اجتماعی برگزار شد با استقبال مدیران و کارشناسان حقوقی، مدیران منابع انسانی و مالی شرکت رو به رو شد.

سرفصلهای دوره:
1 . شرایط کار (حقوق و دستمزد، ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها و ...) خدمات رفاهی کارگران
2 . مراجع حل اختلاف، شورای عالی کار، قانون بیمه بیکاری و آییننامهها و مصوبات مربوط به قانون
3 . قانون تأمین اجتماعی و وجه تمایز آن با قوانین مشابه، موارد میزان برداشت حق بیمه از سهم مستخدم و
سهم کارفرما
4 . شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی، ازکارافتادگی اعم از کلی، جزئی و غرامت نقص عضو، نحوه
تعیین حقوق بازنشستگی و ازکارافتادگی، درمان و غرامت دستمزد در قانون تأمین اجتماعی
5 . صندوقهای بیمه و رفاه (چگونگی تشکیل و اداره آن، ضوابط و مقررات موجود)

ارسال نظر

بازگشت به بالا