همکاری با موسسه گاما

لطفا آخرین مدرک تحصیلی، نام دانشگاه، معدل و سال اخذ مدرک را بنویسید.

لطفا هر نوع مهارتی در زمینه نرم افزارهای رایانه، مهارت های فردی، زبان انگلیسی و سایر موارد را به همراه میزان تسلط یادداشت نمایید.

لطفا در مورد تجربیاتی که ممکن است به کار ما مربوط باشد، بگویید.

بفرمائید چرا به کار در موسسه علاقمند هستید.